MERSİN SAĞLIK ÖRGÜTLERİ, 8 ŞUBAT’TA BEYAZ G(ö)REV’DEYİZ
Advert

MERSİN SAĞLIK ÖRGÜTLERİ, 8 ŞUBAT’TA BEYAZ G(ö)REV’DEYİZ

Türk Tabipleri Birliği'in Emek Bizim Söz Bizim" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mersin Tabip Odası, Mersin Dişhekimleri Odası, SES Mersin Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş ve Mersin Aile Hekimleri Derneği'nin destek verdiği nöbet eylemi gerçekleştirildi.

MERSİN SAĞLIK ÖRGÜTLERİ, 8 ŞUBAT’TA BEYAZ G(ö)REV’DEYİZ
MERSİN SAĞLIK ÖRGÜTLERİ, 8 ŞUBAT’TA BEYAZ G(ö)REV’DEYİZ Salih Abidin Pala

Toros  Devlet Hstanesi' önünde gerçekleştilen  Mersin Tabip Odası, Mersin Dişhekimleri Odası, SES Mersin Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş ve Mersin Aile Hekimleri Derneği'nin destek verdiği  nöbet eylemi öncesinde yapılan ortak basın açıklamasında bulunuldu.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen'in okuduğu basın açıklamasında;

"26 Ocak 2022 tarihinde başlattığımız yeni eylemlilik sürecimiz bugün sekizinci gününde. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak, sesimizin daha fazla duyulmasını sağlamak için buradayız. Bugün bu basın açıklaması ardından sembolik bir beyaz nöbet tutacağız ve 8 Şubat’ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm sağlık örgütleri ile ortak bir Beyaz G(ö)REV yapacağız.

            Biz sağlık örgütleri olarak yıllardır sorunlarımızı anlatmaya ve çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz ancak bugüne değin sesimizi ne hükümete ve ne de sağlık bakanlığına duyuramadık. Sağlık Bakanı’ndan 457 gün önce istediğimiz randevuya ne yazık ki hâlâ yanıt verilmiş değil. Bu nedenle sesimizin duyulması için eylem yapma dışında bir şansımız kalmamıştır.          

            20 yıl önce başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte halkın sağlık hakkı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da çalışma hakları giderek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çökertilmiştir. Bu adımların hiçbir aşamasında sağlık emek-meslek örgütlerinin itirazlarının dikkate alınmamasının getirdiği yıkım ayyuka çıkmışken bizlere hâlâ karar mekanizmalarında söz hakkı vermeme ısrarı ile aynı yanlışa devam edilmektedir.

            Sıkıntılarımızın başında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası ise henüz daha bakanlığın gündeminde dahi değildir.

            Bir diğer olumsuzluk ise sağlıkta talebin her geçen gün kışkırtılması ile artan iş yüküdür. Hekimler ve sağlık çalışanları yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir.

            Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Sorunlarımızın sağlık sisteminden kaynaklı olduğu aşikârdır. Bu nedenle birlikte dönüştürme gücü olan biz sağlık emek meslek örgütleri bir mücadele programı başlatıyoruz. Bu programda nasıl bir sağlık sistemi istediğimizi tüm özneleri ile tartışacak, emeğimiz üzerinde sözümüzü kuracağız.

            Bugün yapacağımızı Beyaz Nöbetin ve 8 Şubat’ta yapacağımızı Beyaz G(ö)REV’in taleplerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

            İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan tasarının geri çekilmesine, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmelidir.

Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılmalıdır.

COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.

2021 yılında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği acilen ortadan kaldırılmalı, ilgili meslek örgütleri ile birlikte, ASM’lerde çalışmayı kolaylaştıran demokratik bir yönetmelik yayınlanmalıdır

Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin ek göstergesi 7.200, diğer sağlık çalışanlarının 3.600 olacak şekilde düzenlenmelidir.

            Bu taleplerimiz 8 Şubat tarihine kadar yerine getirilmediği takdirde, bundan sonraki eylemlerimizin daha uzun süreli olacağını ve önümüzdeki dönemde daha güçlü eylem ve etkinlikler yapacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER