KENT
Giriş Tarihi : 27-03-2023 21:09   Güncelleme : 31-03-2023 20:49

MERSİN KENT MERKEZİ KAT YÜKSEKLİKLERİNİ İÇEREN MAHKEME SÜREÇLERİ

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Makine Mühendisleri Odası MersinŞube Başkanı İbrahim Yücesoy, Mersin Kent Merkezi Kat Yüksekliklerini içeren mahkeme süreçleri ilgili yazılı açıklamada bulundu.

MERSİN KENT MERKEZİ  KAT YÜKSEKLİKLERİNİ İÇEREN  MAHKEME SÜREÇLERİ

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Makine Mühendisleri Odası MersinŞube Başkanı Yücesoy basın bülteninde;

"TMMOB Mersin İl Koordinasyon kuruluna bağlı meslek odaları olarak kentimizde yapılmak istenen; merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin tüm projelerini takip etmekte ve sürecin yasal takipçisi olmaktayız.

Mersin kentinin merkez ilçelerinin 1 /5000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanmasıyla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ilçe belediyeleri tarafından hazırlatılmış ve onay süreçlerine girilmiştir.

Bu süreçte TMMOB Mersin İl Koordinasyon kuruluna bağlı meslek odaları olarak planlama süreçlerinde davet edildiğimiz resmi kurumlara ve belediyelere görüşlerimizi bildirmiş olup daha sonrasında bu süreçlerin takipçisi olmaktayız.

Planlama süreçlerinde itirazlarımızın temel sebepleri; kentsel rantın eşit dağıtılmaması, çarpık kentleşme yaratabilecek plan kararları üretilmesi, temel şehircilik ilkelerinin ve kamu yararı kavramının dışına çıkılıp kişi ve gruplara özel plan kararlarının üretilmesi nedeniyle TMMOB Mersin İl Koordinasyon kuruluna bağlı meslek odaları olarak birçok konu ve planlama sürecini mahkemeye taşımaktayız.

Bu süreçlerden bir tanesi ise uzun zamandır beklediğimiz ve emsal karar taşıması ile kent bütününü ilgilendiren; 02.07.2020 tarih ve 37 sayılı karar ile Toroslar Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap uygulama imar planına açmış olduğumuz davadır.

Söz konusu davanın atanan resmi bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye teslim edilen raporda söz konusu imar planında 5 kat olarak planlanan ve yaklaşık yüzde 70 i yapılaşan bölgenin 18 kat olarak revizyon planlarda onaylanmasının; temel şehircilik ilkelerine ve kamu yararı kavramına aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

Maalesef biz meslek odalarını yaralayan bir konu ise bizlerin bu plan revizyonu sürecine yapmış olduğumuz mahkeme itirazları sonucunda zamanında yüce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermemesi nedeniyle gelecekte çarpık yapılaşma örneği olacak birçok yapının bu süreç içerisinde ruhsat almasıdır.

TMMOB’a bağlı meslek odaları olarak yıllardır kentimizde kat yükseklikleri belirlenir iken bölgesel analizler yapılması gerektiği, parselasyon planlarına, mülkiyet durumlarına ve arazi topoğrafyasına göre kat yükseklikleri belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız.

Açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda sözü geçen 5 kat yapılaşan bölgenin 18 kat olarak planlanması kent için emsal karar oluşturmaktadır.

Kentimizde Belediyeler tarafından hazırlatılıp meclis üyeleri tarafından onaylanan uygulama imar planlarında birçok planlama bölgelerinde 18-21 katlar öngörülmüş yaptığımız bütün itirazlara rağmen bu kararlar yürürlüğe girmiştir.

Maalesef ki bölgemizde doğal bir afet yaşanmış ve sonucu felaket ile sonuçlanmıştır. Bizler TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak afetler olduğu zaman değil her zaman rasyonel planlama ile kentlerin sağlıklı ve dirençli oluşmasına gerektiğine inanmaktayız.

Bu nedenle Mahkeme süreçleri ve aklın ışığında 500-1000 m2 lik parseller üzerinde 18-21 katlı binalar yapılmayacağı gibi bu parsellerin üzerine en çok 18-21 kat yazılsa ve onaylansa dahi bu planların yasallığının olmayacağı kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak kentlerimizde rasyonel planlama üretebilmek için 4 merkez ilçe bütününde bölgeleme ve diğer bilimsel veriler ışığında kat yüksekliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gereken yapılmadığı takdirde elimizdeki resmi raporlar ile sürecin sonuna kadar yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna beyan ederiz.

MERSİN KENT HABER

EditörEditör