DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Prof. Dr. Yusuf Zeren
Prof. Dr. Yusuf Zeren
Giriş Tarihi : 13-08-2021 10:45

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ (YEK-G) SERTİFİKALARI AB’YE İHRACATIMIZDA SINIRDA KARBON VERGİSİ SORUNUNU ÇÖZEBİLİR.

 

Temmuz 2021 itibarı ile 12 aylık ihracatımız 200 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ihracatın yarıya yakını Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

Yenilenmesi beklenen Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında ihracatımızın daha da artırılması için AB’nin ilan ettği Yeşil Mutabakat Programına uyum şartlarını yakından takip etmemiz yararımıza olacaktır.

AB Konseyi, 14 Temmuz 2021’de Yeşil Mutabakat programının önemli ayrıntılarını “fit 55 = 55’e uyum” belgesi altında açıkladı

Burada 55 sayısı, 2030 yılına kadar karbon emisyon salımının 1990 yılı emisyon salımının %55’i düzeyine çekilmesini ifade etmektedir.

Hedef, 2050 yılında Avrupa’nın karbon nötr bir kıtaya dönüştürülmesidir. Diğer bir ifade ile, 2050 yılında salınan karbon emisyonları ile yutulan-tutulan karbon emisyonlarının denkliğinin sağlanmasıdır.

Bu programın AB’ye ihracatımızı yakından ilgilendiren kısmı CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması”dır.

Bu başlıkta“vergi”ifadesi geçmemektedir fakat, ifade edilmek istenen aslında “karbon vergisi”dir.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve AB’nin diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak tasarlanan CBAM sistemine göre, AB üyesi ülkelere ihracat yapacak firmalar, karbon emisyonu azaltımı konusunda istenen şartları sağlayamadıklarında sınırda karbon vergisi ödemek durumunda kalacaklar.

CBAM uygulamasının görünen amacı, bir gelir sağlamaktan ziyade, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticilerin üretimleri sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarına başvurarak karbon emisyonu salımını azaltmaya teşvik etmektir.

Mekanizma yürürlüğe girdiğinde, AB ülkelerine ihracat yapacak firmalar ürünlerini yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji ile üretildiğini (fosil yakıta dayanan enerji kullanılmadığını) kanıtlayan bir belgeye sahip değilse ürünün niteliğine göre bir karbon vergisi ödemek zorunda kalacaklardır.

Böyle bir belgeye sahiplerse ya hiç vergi ödemeyecekler, ya da haha az vergi ödeyeceklerdir.

CBAM kapsamında karbon kaçağına da izin verilmeyeceği de vurgulanmaktadır.

“Carbon leaks: karbon kaçağı”olarak adlandırılan bir uygulama ile de, AB’de yerleşik şirketlerin yüksek emisyon içeren üretimlerini Avrupa dışına kaydırmaları önlenecektir.

Karbon kaçağı mekanizması ile AB'de yerleşik şirketlerin daha gevşek çevre yasalarından yararlanmak için yatırımlarını yurtdışına taşımaları önlenecektir.

Böylece bir taşla iki vurulacaktır. Hem yatırımların AB dışına çıkması önlenecek, hem de yüksek oranda karbon emisyonu salınmasına izin verilmeyecektir.

Çünkü AB, küresel iklim değişikliğinin ancak küresel uygulamalarla çözülebileceğine inanmaktadır.

Sınırda karbon vergisi uygulaması Kaliforniya’da halen uygulanmaktadır.

Kanada ve Japonya ise, AB ile eşzamanlı olarak hazırlıklar yapmaktadır.

Birleşik Krallıkta, Cornwall’da yapılan G7 ülkeleri 9-10 Temmuz toplantısında maliye bakanları da bir taraftan CBAM uygulaması üzerinde çalışmalar yapmışlardır.

AB’nin yeniden düzenlemekte olduğu Emisyon Ticaret Sisteminin (European Emission Trade System) Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi ile yaygınlaşması istenmektedir.

Bu uygulamada ilk aşamada Türkiye’nin AB’ye ihracatını olumsuz etkileyecek sektörler; demir-çelik, alüminyum, çimento, kimya (özellikle gübre), fosil kaynaklara dayalı elektrik üretimi ve ulaşım sektörleri olacaktır .

BU uygulamalarda AB’nin görünen amacı, küresel iklim değişiklğini durdurmak olsa da, önemli bir amacı da Yeşil Mutabakat Programı ile durağanlaşan büyümesini canlandırmak ve yeni iş alanları ile istihdam yaratmaktır.

EPİAŞ’IN UYGULAMAYA KOYDUĞU “ORGANİZE YEK-G PİYASASI” UYGULAMASI CBAM SORUNUNU AŞMADA İYİ BİR FIRSATTIR.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 14 Kasım 2020’de “Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği”ni yayınlamıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı;

Elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması,

Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi

tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat ve ifşa edilmesi,

Tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve,

Bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yenilenebilir Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) 1 Haziran 2021’de ve bu sisteme dayalı olarak Organize YEK-G Piyasası uygulaması da 21 Haziran’da fiilen işlemeye başlamıştır.

Yenilenebilir elektrik üreten tesislerde her bir MWh (1000kWh) lik elektrik üretim için ayrı bir sertifika düzenlenmektedir.

Hak edilen sertifikanın birden fazla kişi ya da şirkete satışını önleyecek işlemler blok zincir mekanizması altında çalışmaktadır.

İlk aşamada 21 Haziran itibarı ile, 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santralının sisteme kaydı yapılmıştır.

Bunların 53’ü üretim, 47’si tedarik lisansına sahip şirketlerdir.

Üretici firmalarYEK-G Sertifikası ile elektrik satışına başlamışlardır.

Bu uygulama ile üretilen elektriğin kaynağı tescil edilmiş olacak ve sertifika kullanıcısına enerjinin fiziksel iletiminden (üretildiği yerden) bağımsız olarak alınıp satılmasına olanak sağlayacaktır.

Elektrik alan imalatçı firmalar da aldıkları garanti belgesi ile kullandıkları elektrik enerjisinin kaynağını kanıtlama imkanına sahip olacaklardır.

Bu sistem sayesinde yenilenebilir enerji kaynağına göre istenirse karbon kredisi hesaplamaları da yapılabilecektir.

Örneğin, bir GES’in ürettiği 1MWh elektrik enerjisi, linyit kömürü yakılarak üretilse idi, yanma sonrası ortaya çıkacak korbondioksit miktarı hesabı ile kazanılan karbon kredisi kolayca hesaplanabilecektir.

Bir kg kömür yakıldığında ne kadar karbondioksit gazı üretileceği bilinmektedir.

Organize YEK-G Piyasasından sağlanan garanti sertifikaları AB’ye ihracatta, CBAM vergisini karşılamada önemli bir araç olacaktır.

Lisanslı GES, RES, Hidrolik, Jeotermal kaynaklı enerji kullananlar ile, lisanssız Çatı GES’leri ile kendi ürettiği elektrik enerjisini kullananlar ihracatta karbon vergisini karşılama da ya da bu belgelerini pazarlamada karlı çıkacaklardır.

Ancak, şart: kullandıkları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini geçerli bir belge ile kanıtlamaları gerekecektir . İşte bu belge YEK-G sertifika belgesidir.

Türkiye’nin CBAM mekanizmasını zarar görmeden karşılama potansiyeli büyüktür.

Çünkü, Temmuz 2021 itibarı ile 98 bin MW’a ulaşan elektrik üretimi kurulu gücümüzün (hidrolik dahil) %53’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır.

2020 yılında elektrik üretimimizin %43’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır.

Yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu güçde Avrupa’da 5. sırada, dünyada 12. sıradayız.

Bu kapsamda EPİAŞ’ın YEK-G ve Organize YEK-G Piyasası’nı uygulamaya koyması önemli bir gelişme olmuştur.

YEK-G Sistemi ile yenilenebilir elektrik üreten şirketlerin üretim ve tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının bütün aşamalarda belgelenmiş olacaktır.

Bunun yanı sıra, tüketicinin kullandığı enerjini kaynağının belirlenmesi ile firmaların sürdürülebilirlik raporlarında elektrik enerjisi tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını belgelendirmiş olacaktır.

Ayrıca, tüketici firmaların YEK-G belgesi ile iklim değişikliğine karşı duyarlılıkları da kanıtlamış olacaklar.

Katılım gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir.

EPİAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakalığı’nın ortaklşa yürütmeket olduğu “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Programı”kapsamında firmaların ve sektörlerin karbon salımları da kayıt altına alınmakta, izlenmekte, raporlanmakta ve doğrulanmaktadır.

YEK-G belgelerinin AB emisyon ticaret sistemine dahil edilmesi ile yenilenebilir elektrik üreticlerine ek gelir sağlanacak, çatı tipi GES projeleri de daha cazip hale gelecektir.

Elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten şirketler kendi ihtiyaçları dışındaki yeşil üretimlerini coğrafi uzaklık gözetmeden diğer illerdeki abonelerine stabileceklerdir.

Yakın coğrafyamızda Polonya, Ukrayna ve Türkiye hala kömüre dayalı elektrik üretiminde önde gelen ülkeler arasında görünmektedir.

AB Yeşil Mutabakat kapsamında 2021 den sonra hiçbir kömür yatımına izin vermeyeceğini ve 2030 yılına kadar da tüm kömür santrallarını kapatacağı planlanmıştır.

İngiltere, Almanya ve Fransa şimdiden kömürden bütünüyle çıkmışlardır.

Türkiye’nin yerli linyite ve pahalı ithal kömüre dayalı termik santrallarını daha uzun süre çalıştırması mümkün olmayacaktır.

AB’ye ihracatımızı zora sokmamak ve 2030 da %55 hedefine katkıda bulunmak için kömürden vazgeçmemizin, GES ve RES’lere daha da ağırlık vermemizin zamanı gelmiştir.

Bundan böyle kömür yatırımlarına izin verilmemeli, eskiyen kömür santralları bir program içinde kapatılmalıdır.

Türkiye genelinde kömür madenciliğinde çalışanların çoğunluğu Soma ve Zonguldaktadır.

Alternatif istihdam alanları ile kömür madenlerinde çalışanlar mağdur edilmeden uygun çözümler şimdiden planlanmalıdır.

En önemlisi de, Paris İklim Sözleşmesi’nin onaylanmasında daha fazla geç kalınmamalı, Kasım 2021’de Glasgow yapılacak COP26 toplantısına kararlı olarak gidilmelidir.

Prof.Dr.Yusuf Zeren

Prof. Dr. Yusuf Zeren

Prof. Dr. Yusuf Zeren

DİĞER YAZILARI RUSYA’NIN NÜKLEER YAKIT İHRACATINA DOKUNULAMIYOR. İRAN UZUN BİR NÜKLEER SERÜVENDEN SONRA AMACINA ULAŞTI. NÜKLEER SİLAHI YOLDA. YAPAY ZEKANIN HANGİ YÖNE EVRİLECEĞİ KESTİRİLEMİYOR. GİDİŞAT KONTROL ALTINA ALINMAZSA DEMOKRASİ VE BİREYSEL HAKLAR BALTALANABİLİR. “İŞ İNSANI GÖZÜYLE EKONOMİ-DEMOKRASİ-SİYASET İLİŞKİLERİ”KİTABINDA MUSTAFA GÜLER’İN SORDUĞU ÜÇ ÖNEMLİ SORU VE CEVAPLARI. YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ELEKTRİK YEŞİL HİDROJEN GAZININ EVLERE GİRMESİNİ SAĞLADI. HİDROJEN SANAYİMİZİ BİR AN ÖNCE KURMALIYIZ DÖRDÜNCÜ NESİL KÜÇÜK MODELLER REAKTÖRLER (SMR) TİCARİLEŞMEYE BASKAMİSTİR: SÜREÇTE GERİ KALMAMAK İÇİN TORYUM YAKİTİ REAKTÖR TASARIM CALİSMALARİ ULUSAL PROJE KAPSAMINA ALİNMALİDİR GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRKİYE YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR. MERSİN’İN BAŞARILI İŞ İNSANLARINDAN MUSTAFA GÜLER’İN “İŞ İNSANI GÖZÜYLE EKONOMİ-DEMOKRASİ-SİYASET İLİŞKİSİ” KONULU KİTABI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME NÜKLEER ENERJİ VE DOĞALGAZIN AB’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL YATIRIM KAPSAMINA ALINMASI HANGİ ÜLKELERİ SEVİNDİRDİ, HANGİLERİNİ ÜZDÜ? ÇIKARTILMASI GEREKEN DERSLER. DOĞALGAZ TEDARİKİNDE ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM KAYBINA SEBEP OLAN ELEKTRİK KISITLAMASININ NEDENLERİ SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GLASGOW TARAFLAR KONFERANSINDA BEKLENEN KARARLAR ALINAMADI NÜKLEER ENERJİDE FRANSA ve ALMANYA KARŞI CEPHELERDE. AVRUPA BİRLİĞİ NÜKLEERE YEŞİL IŞIK YAKACAK MI? OPEC VE KÖMÜRCÜLER ENERJİ KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR. KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİ RÜZGAR VE GÜNEŞ MALİYETİNİN İKİ KATINA ULAŞTI. TÜRKİYE KÖMÜRDEN ÇIKMAYA HAZIRLANMALIDIR. ZOR ZAMANLARIN DOSTU DİKEY TARIM GÖRÜNÜR OLMAYA BAŞLADI YENİLENEBİLİR ENERJİ TAMAM, ŞİMDİ KARBONSUZLAŞTIRMA DESTEKLENMELİ. YERLİ BİR YEŞİL HİDROJEN SANAYİİ OLUŞTURMALIYIZ. SANAYİ SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ TÜRKİYE YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI AÇIKLANDI SU AYAK İZİMİZ KAÇ NUMARA? DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ KÜRESEL TİCARETTE ARANAN BİR ŞART OLMA YOLUNDA PLANLI ESKİTMENİN SONU, DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Pandemi, Tarım ve Gıda Tedarik Sisteminizi Gözden Geçirmek İçin İyi Bir Fırsattır Pandemi, Tarım ve Gıda Tedarik Sisteminizi Gözden Geçirmek İçin İyi Bir Fırsattır GREAT RESET (BÜYÜK SIFIRLAMA) COVID-19 SONRASI KAPİTALİZME ÇEKİ DÜZEN VERME PROJESİDİR. İMALATTA PLANLANMIŞ KISA ÖMÜR VE DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON VERGİSİ
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA