DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ahmet Ümit Aloğlu
Ahmet Ümit Aloğlu
Giriş Tarihi : 17-04-2022 11:16

17 Nisan

Anadolu Aydınlanması ve Toplumsal Değişimde Önemli Bir Adım: Köy Enstitüleri,  
 Bu simgesel değeri yüksek tarih, Türkiye’de üzerinde en çok konuşulan, en çok yazılan, üstüne eserler verilen bir tarihtir.  
Bu tarih neden bu kadar önemlidir? 
Bu tarih, ulusumuzu yeniden var eden zihniyetin hayata geçirilmesi yolunda atılmış esaslı bir günü simgelediği için önemlidir.  
Osmanlı üzerine konuşmak kolaylaştı. Artık her okur yazar, devlet yapısını, eğitim sistemini, hukuk düzenini, yaşam biçimini, kısaca ekonomisi ve kültürüyle tanıdığı Osmanlının, Anadolu halkını sadece vergide ve savaşta anımsadığını biliyor. 

  

Anadolu halkı çalışır, üretir. Üretmeyenler (çift bozanlar) ile savaştan kaçanlar ağır cezalara uğrar. Ama devlet bu insanlar için hiçbir fedakârlıkta bulunmaz, onlara bir hizmet de götürmez.  
Bu halkın ne yolu vardır, ne suyu vardır, ne hastanesi ne de okulu… 
Evet okulu da yoktur. Zaten eğitim sistemini Selçuklulardan almışlardır. Sistemin tek bir amacı Sünni /Emevi inancı ile çerçevesi çizilebilecek İslam’ı öğretmektir.  
Cumhuriyet kurulduğunda ülke nüfusunun %90’ı köylerde yaşamaktadır. Bu halkın ancak %10 kadarı okuma yazma bilmekteydi. Bu sayı, kadınlarda %2’lere kadar iniyordu. Oysa Cumhuriyeti kuranların bir amacı vardı: Çağdaş, yani uygar bir ulus, bayındır bir ülke yaratmak.  
Cumhuriyet kadroları bu amaca eğitimle ulaşılacağına inanıyorlardı. 

 
Ancak bu eğitim nasıl bir eğitim olmalıydı?  
 

Türkiye, hiçbir ülkeye benzemeyen bir nüfusa ev sahipliği yapmaktaydı. Bu özgün demografik yapı, aynı biçimde işleyecek kendine özgü bir çözümü gerektiriyordu. 
Devlet, Amerika’dan, Avrupa’dan bilim adamları, eğitim uzmanları getirmiş, onlara ülkeyi ve insanımızı inceletmiş, bu ülkeye ve bu insanlara uygun eğitim sistemini araştırmalarını, bulgularını kendileri ile paylaşmalarını, önerilerde bulunmalarını istemiştir.  
Batıdan gelen bu insanlar, görevlerini yapmışlardır; fakat önerileri, bu topluma ve cumhuriyetin yaratmak istediği üretici, aydın, dünyaya bilim çerçevesinden bakan, Dünya insanlık ailesinde iyi bir yeri hak eden insanı yetiştirmeye yetmemiştir. 

 
Öyleyse ne yapılmalıydı? 

 
Kendi koşulları içinde kendine yetecek, yaratıcı, üretken ve bilimsel düşünebilen insanlar gerekti bu ülkeye. Daha Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerden itibaren Atatürk ve arkadaşlarının kurultaylar toplayarak, uzmanlar getirterek, Batıya insanlar göndererek çare aradığı bu soruna çözüm, yine kendi insanımızdan geldi.  
Bu safhaya gelirken kat edilen yolu ve yapılanları, yapılanların dayandığı politikaları ve ilkeleri aşağıdaki tabloda bir arada göreceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de Eğitime Yön Veren Temel Yasa, Reform, Doküman, Politika ve Değerler  

YASALAR  

REFORMLAR  

DOKÜMANLAR  

POLİTİKA VE DEĞERLER 

-“Tevhid-i Tedrisat Kanunu” /430/29.4. 1340 (1924).  

- “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” /1353/3.11.1928. - “Maarif Teşkilâtına Dair Kanun” /789/3.4.1926.   

- “Maarif Vekaleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkında Kanun”  /2287/22.6.1933.   

- “İlkmektep Muallim ve Vazifeleri Hakkında Kanun” /842/2.6.1926.  - “Köy Eğitmenleri Kanunu” /3238/24.6.1937. “Köy Enstitüleri Kanunu”  /3803/22.4.1940.   

- “Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu” /4274/25.6.1942. - “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun” /5387/27.5.1949.  - “Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu” /439/7.4. 1340 (1924).  - “İstanbul Darülfünunu‟nun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir  Üniversite Kuruluşuna Dair Kanun” /2252/6.6.1933.  

- “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” /222/5.1.1961.  

- “Millî Eğitim Temel Kanunu” /1739/14.6.1973.  

- “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık  ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve  Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 SayılıKanunda  Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı  Alınması Hakkında Kanun” /4306/18.8.1997  

- “Yükseköğretim Kanunu” /2547/4.11.1981. 

20 Ocak 1921 / Teşkilât-ı Esasiye.  • 29 Ekim 1923 / cumhuriyetin  ilânı.   

• Şer‟iye Mahkemelerinin  Kaldırılması / 8 Nisan 1924.   

• 491 Sayılı Teşkilât-ı Esasiye  Kanunu / 20 Nisan 1924.  

• Şapka Giyilmesi Kanunu / 25  Kasım 1925.   

• Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin  Kapatılması / 30 Kasım 1925.  • Avrupaî Takvim ve Saatin Kabulü  / 26 Aralık 1925.   

• Medeni Kanunun Kabulü / 12  Şubat 1926.   

• Latin Rakamlarının Kabulü / 24  Mayıs 1928.   

• Latin Alfabesinin Kabulü / 3  Kasım 1928.  

• Millet Mektepleri / 1928.   

• Halk okuma Odaları / 1930.  

• Halk Evleri / 1932.   

• Eğitmen Kursları / 1936.   

• Köy Enstitüleri / 1940 

İlköğretim  
“Maarif Misakı” ya da “Umumî Maarif ve  Terbiye Programı” / 8.3.1923.- 1924  
İlk Mektep Müfredat Programı.  - 1926  
İlk Mektep Müfredat Programı. - 1930  
Köy Mektepleri Müfredat Programı.  - 1939/1940 Köy İlkokul Programı Projesi.  – 1948 
İlkokul Programı.   

- 1968 
İlkokul Programı.   

- 2005  
Ortaöğretim  

- 1924 Programı.   

- 1931 Programı.  

- 1934 Programı.   

- 1938 Programı.   

- 1949 Programı.   

- 1952 Programı.   

- 1956 Programı.   

- 1970 Programı  

- IX. Şûra Programı (24 Haziran -4 Temmuz  1974).  

- 1991-1992 Programı / Ders Geçme ve  Kredi Düzeni.   

- 1995-1996 Programı / Sınıf Geçme  Düzeni.   

- 2005-2006 Programı “İlkmektepler  Talimatnamesi” /1929   

- “Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği” (1976). -  

• Millîleştirme devri (29 Ekim 1923-1938)  ve bu devrin genel karakteristiği  

- millî karakter motifi,   

- bilim ve teknik motifi,   

- ekonomi motifi,   

- birlik ilkesi,   

- bilgisizliği ortadan kaldırma ilkesi, - millîlik ilkesi,   

- modernleştirme ilkesi,   

- bilimsellik ilkesi,   

- işe dayalı eğitim ilkesi,  

- disiplin ilkesi,   

- karma eğitim ilkesi,   

- laikleştirme ilkesi.  

• Hümanistleştirme Devri (1938-1950). • Amerikalaştırma Devri (1950-1960).  • Plânlaştırma Devri (1960-1980).   

• Neoliberalizm Devri (1980 ve sonrası) 

 

Kaynak: Muhsin Hesapçıoğlu, Türkiye‟de Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikası ve Felsefesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi,  29(29), 2009: 122-125. 
 

Yasalar hazırlamak, bunları uygulamak, reformlar yapmak, dünü anlamak, yaşamı yarınlar için düzenlemek,  bunları belgelere bağlamak…  
Ya Zihniyet?   

Kemalist, akılcı ve gerçekçi; yani ilerici, devrimci ve ulusun kimliğine, çıkarlarına uygun… 
Ulusu o güne kadar hurafelere boğan, karanlıklarda yürüten yobaz;kendilerini İslami bir misyon sahibi gibi gösteren şeyh ve müritleri ile zenginlerin çıkarlarına uygun halde yaşatan zihniyeti kökten mahkûm ederek yurttaşına yeni ufuklar açan zihniyet… 
Yani laik ve demokrat dünya görüşü.  
Eğitimin de bu zihniyete uygun biçimlendirilmesi gerekiyordu.  
Elbette her eğitim sistemi, bir insan tipi yaratmak ister. Cumhuriyet de geleceğini biçimlendirecek bir insan tipi yaratmak/ yetiştirmek istiyordu. Gidip rahlenin önüne diz çöküp sallana sallana ne dediğini anlamadığı metinleri seslendiren değil, okuduğunu anlayan, anladıklarını ve öğrendiklerini hayatına uyarlayan, sorgulayan, üreten ve geliştirdiği bu yeteneklerini vatandaşına aktaran insan… 
Bu insan, iş içinde bizzat yaparak yaşayarak öğrenen, yaparak yaşatarak öğreten insan olmalıydı.  
17 Nisan 1940’ta çıkan 3803 sayılı yasayla, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç (Tonguç baba), cumhuriyetin yetiştirmeyi hedeflediği bu insanı yetiştirecek kurumları, Köy Enstitülerini kurdu.  
Kurum daha ilk verilerini ürettiğinde o kadar başarılı idi ki“mütegallibe, ağa, zadegan ve şeyh” takımı bütün müfteri, yalancı, sahtekar, bencil özellikleriyle bu kurumlara saldırdı. Çünkü başarılı kurum daha birkaç sene yaşasaydı bunların toplumdak,i olumsuz etkilerini silecek; aynı zamanda halkı aydınlatacak, uygarlığa refaha götürecek, ülkeyi bayındır kılacak insanları yetişecekti.  
Bugün ülkede işsizlik başat sorun ise,  
Bugün ülkede pahalılık almış başını gidiyorsa, 
Bugün ülkede enflasyon canavarı halkın iliğini sömürüyorsa, 
Bugün ülkenin hazinesi tamtakırsa, 
Bugün devletimiz de insanlarımız da borç batağında yüzüyorsa, 
Eğitim paralı hale gelmiş, devlet okulları itibar edilmeyen kurumlar haline düşürülmüşse ve çocuklarımızın başarıları yerlerde sürünecek düzeyde ise, 
gençlerimiz yurt dışına kaçmak için fırsatlar arıyorsa… 
Bütün bunların en önemli, en başat nedenlerinden biri bu eğitim kurumlarının kapatılmış olmasıdır. 
Bu kurumlar yeniden kurulabilir mi? 
Hayır.  Kurulamaz. 
Köy Enstitüleri kurulurken ülkede nüfusun %90’ı köylerde yaşıyordu. Şimdi ise nüfusumuzun sadece %17’si köylerde yaşıyor. 
Köy Enstitüleri kurulurken halkın okuma yazma oranı %8-%10’lar civarındaydı, şimdi %90 düzeyinde. 
Heraklitos ne demiş: Bir suda iki kez çimilmez. 
Bugün, Köy Enstitüleri mantığı ile fakat günümüzün koşullarına uygun bilim, teknik ve sanat konularında çalışan “Kent Akademileri” kurulmalıdır.  
Ne zaman başlarsak bir önceki güne oranla geç kalmış oluruz.    
 

A.Ümit Aloğlu, 11 Nisan 2022, Mezitli

Ahmet Ümit Aloğlu

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILARI Trajedimiz  Perde 5  Son Sahne  Mehmet Şimşek’e Dair Sorular  Akşener  Erdoğan'ı Anlamak Aydın Sorunumuz  İnsan ve Çevre  89 Sendromu 89 Sendromu Nazım’ın Dil Sevgisi  Etki Ajanlığı  İtibar Üstüne  Dil  - Kültür   Bizim Köylümüz  Şiirli Mektup Aşık Talibi İsyan  Müfredat, Toplumsal Oluşum ve Çağdaş Değerler Duyun-ı Umumiye’ye Doğru Erdoğan’ı Düşte Görmek Eski Hastalıklar CHP Devlere Karşı Şu Bizim Bağımsızlar II Şu Bizim Bağımsızlar Oy ve Berisi Bir Yanlış Teşhis, Yanlış Çözüm Önerisi Politik Dil Üstüne Bir Militan: Nurettin Veren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Açık Mektup, Öfkemden Düşünemiyorum Bir Aptal Soru Türk Aydını Körlük Yaşıyor İnsanlar Neye Göre Oy Veriyor?  Bir Tespit Bir Uyarı Şiirli Mektup Bayram Atakul Şiiri  Şiirli Mektup  Ahmet Özer Şiiri  Şiirli Mektup Şükrü Erbaş Şiiri Şiirli Mektup Gülçin Yağmur Akbulut Şiiri   Şiirli Mektup  Mehmet Ercan Şiiri  Menderes Niçin Asıldı  Şiirli Mektup Resul Hamzatov Şiiri  Taylan Hocayı Okurken   Şiirli Mektup Metin Demirtaş Şiiri II Şiirli Mektup Birhan Keskin Şiiri Diktatöryal Rejimler Üstüne Bir Şiirli Mektup Özkan Mert Şiiri Meral Hanım Niçin Bağırıyor  CHP’nin Sağalmayan Sayrılığı Toprak Çalışkan’a Dair Toprak Çalışkan’a Dair Meşruiyet Üstüne CHP'nin Hal-i Pürmelâli İktidar Kime Yarıyor   Bir Mektup  İktidarı Tanımlamak Nereye Götürülüyoruz Feryat Ediyorum Bir Ad Verelim  Millet İttifakının Oyları Ya da CHP'ye Yol Haritası Bir Zihniyete Reddiye  Yenilgiyi Anlamak Bir Kez Daha Siyaset ve Seçim  Eksilen Masa Cumhurbaşkanımıza Maruzatımdır Kent Üstüne Seçime Doğru Muhalifete Muhaliflik Kim Memnun Kimi Suçlamalı Sapkınlıklardan Nasıl Kurtuluruz Kendini Önemseyenler Kendi Önemini Bilmeyenler Popülizm Altılı Masaya Bir Öneri Bir Anı, Bir Yorum Mahir Ünal Orban, Erdoğan ve Muhalefet Siyaseten Doyum Kendini Önemseyenler, Kendi Önemini Bilmeyenler Kılıçdaroğlu’nun Kadersizliği - Geldiği Siyasi Merhale Din, Devlet ve Devlet Aygıtları Keskin Solculuk Ya da Sol Komünizm Bir Parti Kurmak İhanet Üstüne Muhafazakarlık, Dincilik, Gericilik Altılı Masa Korkak mı? Kadınlarımıza Bir Anımsatma Bay Bahçeli Ouo Vadis AKP (Erdoğan) Ne Zaman Kaybetti Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Mansur Yavaş Metroloji Söz, Söylem, Eylem Quo Vadis Nebati, Quo Vadis AKP? Deve Kuşu Saflığı Bir Panonun Düşündürdükleri Ülkemin Temel Sorunu Halka Anlatılması Lazım Bakanlık Yapmak Bu mudur? Müslümanlar Neden Geri Kaldı Merak Ediyorum Uzun Bir Soru Tarih Potları AKP Neden Gidecek Eleştiriye Güzelleme II Mehmet’i Sahiplenmek II.Abdülhamid’e Özenmek 27 Mayıs İlginç Bir Benzerlik Ekonomiden Önemli Olan Ey Türk Gençliği! Ekonomi > Demokrasi Ziya Paşa’yı Anımsamak Sığınmacılar Pazardan Pazara 18 Bir Soru 6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları Politik Meşruiyet 1 Mayıs Pazardan Pazara 17 Bir Soru Ahlak ve Erdeme Dair Pazardan Pazara 16 Umutsuzluğun Boyutları Döngüsel Kültür Pazardan Pazara 15 Mahalle kahvesi Orban ve Erdoğan Türkiye Macaristan Değildir Pazardan Pazara 14 Mahalle Kahvesi Dün Başka Bugün Başka Neden Refah Toplumu Olamadık Pazardan Pazara 13 Mahalle Kahvesi Çelişkiler Solun Temel Görevi Pazardan Pazara 12 Mahalle Kahvesi Bir Konuğumuz Var Kültür ve Din Pazardan Pazara 11 Mahalle Kahvesi (Çiftçiler) AKP ve HDP Pazardan Pazara – 10 Mahalle Kahvesi TEBRİKNAME Pazardan Pazara 9 Mahalle Kahvesi Masada Neden Yok HDP Demokrasi mi, Cumhuriyet mi? …krasiler Demokrasi Herder ve Keynes İktidar ve Kültür Demokrasi ve Diyarbakır Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 8 Bir Oyun mu Oynanıyor? Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi – 7 Bir Benzerlik Bir Uyarı Pazardan Pazara Mahalle kahvesi 6 Dostlarımıza Bir Sitem Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi -4 Geç Bir Enes Çığlığı Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 3 Kentimden İnsan Manzaraları Bir Tespit, Bir Mukayese Mahalle kahvesi 2 Bizim Kahvelerimiz Muhalefete Muhaliflere Bir Sözüm Var Ana Muhalefetin Oyu Neden Artmıyor İbni Haldun’dan Bir Öykü Faşizmin Büyük Silahı: Kontrol Edilebilen Sefalet Bir Kahve Söyleşisi Siyasi Parti Enflasyonu İktidara Giden Yolda Dış Politika Ağıdı Tağşiş Bir Öykü, Bir Teşhir Parlamenter Sistemin İnşası Üstüne 50+1 Nass Üstüne Helalleşme Üstüne Kenar Notları Biz Demirtaş’ın Sol İttifak Önerisi Üstüne Muhafazakarlarla Hesaplaşmak Ya da Helalleşmek Devlete Öneriler 1 DİL SORUNU: OSMANLICA CUMHURİYET Yazamamak Değil Yazmamak Kötücül Bir Kuşku İttifaklar Üzerine Öğrenci Yurtları Politikacılara Politik Olmayan Dersler Yine Laiklik Niçin Saldırıyorlar Afgan Halkı Uluslaşabilir mi? Afganistan: Bir Uluslaşma Sorunu Alkış Kolay Muhalefet İstifa Sığınmacılar Yüreğim Yangın Yeri / Akıl ve Ruh Sağlığım Bozuk Merak Gelecek (Beka) Sorunu Kıbrıs Müjdesi Kim Daha Büyük Genel BAŞKANLARA Çağrı Devleti Kim Yönetiyor Muhalefet Ne Yapmalı Bir Tanım Bir Yorum Doğu Yine Döktürmüş AKP Niçin Gidiyor Ağıt Değil, Feryat Gözlerim Dolu Dolu Son 1915 Yazımdır ŞİİRLİ MEKTUP- ABDULLAH NEFES ŞİİRİ Şiirli Mektup Bir “Son Ada” Değerlendiresi Şiirli Mektup Rıfat Ilgaz Şiiri ŞİİRLİ MEKTUP-BEDRİYE KORKANKORKMAZ ŞİİRİ Şiirli Mektup -Sıtkı Salih Gör Şiiri Fezleke ve Demokrasi CHP’nin Oyları Nasıl Artırmalı İmamoğlu Ne Yaptı İslam Konfederasyonu Grevler ve Demokrasi Kıs Kısa Ekabir-i Devlete Açık Mektup, Kısa Kısa 7 BİZE DE YARDIM EDER MİSİNİZ ? Birinciliklerimiz, Geriliklerimiz Kılını Kıpırdatmamak Dil , Şiddet, Faşizm vs Devlet ve İtibar Korkuyorum BİR YENİ VE MİLLİ MASAL İKTİDAR MOTİVASYONU KISA KISA 4 Kısa Kısa 3 BAŞKAN GÜLTAK NASIL ÇARK ETTİ Kısa Kısa 2 Neo-Liberal Belediyecilik KATAR SEÇİM GELDİ KAPIYA DAYANDI Ortaöğretim Başarıları ve Gelecek Kısa Kısa Reform Gerekli mi Bir Taktik Sorunu Şiirli Mektup Azerbaycan’ın Didaktik Şairi Sabir, Politika ve Vicdan Şiirli Mektuplar Çıtak Ahmet Şiiri 10 Kasım’da Bir Mersinli: Reşit Galip Şikâyetname Şeriat Devleti mi? Niçin? Şiirli Mektuplar Aşık Veysel Yeni Bir Nesil Dil, Matematik ve Dilin Matematiği EYVAH, YİNE YANLIŞ CHP Dogmadan Kurtulmak Ya da Aydınlanmanın Tek Yolu ABD Çöküyor mu Biraz İslamî Söyleme Ne Dersiniz İdamlı Demokrasi Dil Bayramını Kutlarken Akdeniz Devlet ve Laik Devlet Millet İttifakı Topal Aslan Ayasofya, Sekülerler Neyi Görmeli Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni Gençlik ve Gelecek Ayasofya Üzerinden Din, Eğitim ve Politika Bir Paket Çocuk Bezi ve Demokratik Düşünme Kurultaya Doğru Ali Babacan Başbakan Olur mu? Provakasyon Şiirli Mektup Hayvan Sevgisi Üstüne Hep mi Yanlış Yapılır Millet, Milliyetçilik ve Türk Tarih Kurumu Pandemi Günlerinin Siyasi Tehlikeleri Bir Siyasi Handikap Faşizm, Korporatizm ve Biz İslamcılar Neden Başarılı Oldu Aryanlar ve Biz Quo Vadis Sendikalar 2019'dan 2020'ye Bakmak Benzerlik Benzer Sonuç Doğurabilir Türk Solunun Hastalığı: Elitizm Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -IV- Kemalizm ve Ordu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -V- Kemalizm ve Zamanın Ruhu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -III- Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -II- Siyasal Yelpazede Kemalizm'in Yeri Kemalizm Üzerine Çeşitlemeler - I -Jakoben bir Rodoslu : Reşit Galip Bir Demokrasi Ölçütü Olarak Laiklik CHP'nin İdeolojik Krizi Devlet Adalet Vesaire Bir Şiirli Mektup Oktay Rıfat Şiiri Osmanlı'dan Kalan En Kötü Miras Cumhuriyet Üstüne Düşünmek Mektup ve Potacının Son Mektubu Bir Açıklama, Ve TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'tan Bir Şiir Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Krize Sosyal Açıdan Bakmak Gelenekle Düşünmek Bir Şiirli Mektup / Özdemir Asaf Şiiri Neden Japonya Olamadık Diye Sorma, THK’ye Bak... Tarikatlar Denetlenebilir mi ? Konuşmak Üstüne Şiirli Mektup Abdülkadir Bulut Şiiri Kadın Cinayetleri Durdurulabilir mi? Bir Ulusal Sorunumuz: Uygarlık Kurtarıcımız Eğitim Olacak Sağ, Kemalizm’le Neden Kavgalı Biz Korkak Bir Millet miyiz? Bir Demokrasi Ölçütü Şiirli Mektup Küçük İskender Muhalefete Öneriler Eğitim Yılının Sonunda Toplum Mühendisliği Üstüne Okullar Kapanırken Eğitim Düz Adam Üstüne Eğri Büğrü Notlar Eğitim Sistemimizin Hedefi ? Minimal Öykü ve Yeni Bir Minimal Öykücü Hal-i Pürmelalimize Dair Ziya Aykın'ın Romanı Postacının Son Mektubu Yeni Bir Nesil Şiirli Mektup / Azmi Yılmaz Şiiri Atatürk ve Diğerleri 2019'da Yaşayacağımız Temel Sorun Şiirli Mektup Refik Durbaş Şiiri Atatürk'ü Anma Gösterileri Üstüne Bir Vakıf: Right Livelihood Dil - II - Ahmet Ümit Aloğlu Devlet Ana / Devlet Baba ve Sorunlarımız Yeni bir Şiirli Mektup / Kavuşamamaların Şiirleri / Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup / MENSUR ŞİİR Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup- Yaşar Miraç şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Şiirli Mektup/ Özdemir İnce Şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Yeni Bir Nesil Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi Üstüne Türkiye'nin Medya Sorunu Seçim Geldi Kapıya Dayandı Terörle Mücadelede İhmal Edilen Husus Bahçeli'nin Koltuğu Anlayamadıklarım Abdullah TOROSLU, Bir Kahraman Portresi Şiddet Akademiye de Sıçradıysa... Tanzimat Dönemi Günümüzden İleri miydi? Muhaliflere Açık Mektup Muharrem İnceye Açık Mektup Deizme Üstüne Mersin Valiliğine Açık Mektup Şiir Dünyasının Yıkıcı Tanrısı Şükrü Erbaş Şiirli Mektup Güneş Topla Benim İçin Diyebilen Şair Kültür, Eğitim ve Zihniyet Üzerine Modern, Modernlik, Modernleşme Pazartesi Yani Abidin Yağmur'un Öyküleri Kültürel İktidar ve Eğitim İş ü İşret (Ayş ü İşret) Şiirli Mektup: Revânî Şiirli Mektup Enver Ercan, Genç Şairlerin Ağabeyi Barış Koyun Çocukların Adını (Refik Durbaş Şiiri) Savaş ve İslam Kemalizmin ve Kemalistlerin Zaafı Şiirli Mektup/Neslihan Mangitay Şiiri İki Söyleşi Bir Yeni Sol (!) İdeoloji Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri POLİTİKACI VE DİL Devlet Yöneticisinin Özellikleri Üstüne Pompei Tiyatrosu Üstüne Efsane ve Politika Köz Vezni Efsane ve Politika HAKİKAT DEĞİL,TEMENNİ DE DEĞİL,KAÇINILMAZ SONUÇ BU OLACAK Bir Şiirli Mektup Elveda Diyemedik Mersin'e Ağıt İslam Uygarlığı ve Biz Neler Demişlerdi, Neler Yaptılar Politik Kültür Şiirli Mektuplar Anılar Bahçesinin Halis Çiçeği Heykel, Değerlerimize Ters Değil Devlet, Şiddet, Demokrasi ABD Yıkılacak mı? Cihat ve Geç Kalmış Bir Lozan Yazısı /Ahmet Ümit Aloğlu Yürüyüş Bitti, Şimdi Ne Olacak / Ahmet Ümit Aloğlu İslam Alemi Neden Savaşıyor Cemal Paşa'nın Torunu Ne Diyor Böyle? / Ahmet Ümit Aloğlu Kentimiz, Plajlarımız Siyasal Partiler, Liderler ve Toplum Mühendisliği / Ahmet Ümit Aloğlu Meral Hanımın Öfkesi ve Bel'am Mersin'e Sahip Çıkmak Yürüyüş ve Sokak Üstüne Kurumlar İdeolojiler ve Gelecek Kültür, İktidarın "Kültürel İktidar" Özlemi Geçmiş ile Yönetilir mi Bugün? Kültür, Kültürel İktidar Eğitim Yeterli midir Her Sorunu Çözmeye? Arılar ve İnsanlar 2019'a Hazırlanırken Bir Aileden İki İnsan 1946'dan Bugüne 1 Mayıs Üzerine Aforizmalar Şiirli Mektuplar / Engin Turgut Adlı Bir Şair 23 Nisan, Ulusal Egemenlik, Demokrasi vs. Ekolojizm Referandum Sonuçları Demokrasimiz Yetmez Ama Hayır Cumhuriyetten Tiranlığa / Ahmet Ümit Aloğlu Referandumun Meşruiyeti Efsane ve Politika Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık ABD, Başkanlık ve Bahçeli Hiç Konuşulmayan Bir Hayır Nedeni Devlet, Devlet Adamı Mersinliler Atatürk'e Sahibolunuz Bedriye Korkankorkmaz'ın Şiirinde Beyt-i Bercesteler Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık YURTTAŞ NE YAPMALI CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ BEDRİYE KORKANKORKMAZ'IN Ülkemin Çok Bilmişlerine Bir İki Öykü İnsanlık İlerliyor ya Biz? Şiirli Mektup / Vasıf Şentürk Çağımızın Karacoğlanı Türkiye Çöl Olmasın Korku Yeter FETÖ TARİKATLER SİYASET TÖRÜ BİRLE TÜZSE İLİ BUNUN Çocuk Evlenmelerine Kültürel Açıdan Bakmak ÖĞRETMENLER GÜNÜ ACISI Bahçeli'nin Siyasi Anatomisi Türkiye Neden Bocalıyor Bir Fotoğrafı Okuyabilir miyiz? İnsan Davranışlarının Kökeni Ya da Mutluluk ve Siyaset Sosyal Demokrasi Nasıl Toparlanır Savaş İki Sultan, İki Hitabe Moody's Lozan ve Türk Sağı Kurtuluş Şiirde Tekme Kör Ölür Badem Gözlü Olur Türkiye Fotoğrafı Pragmatizm de Çelişkisini İçinde Taşır Oh! GATA Yok Artık Nasıl Bir Türkiye Şiirli Mektup Yorgo Yannopoulos Şiiri Darbe, Demokrasi ve Uzlaşma Darbe ve Eğitim Şiirli Mektup Kavuşamamışlıklar İyimserlik Hatta Saflık Darbe mi İç Savaş mı? Zenofobi Bir Hastalıktır? Emre Hoca’ya Arzımdır Akıl ve Bilim mi Laiklik mi Şiirli Mektup Sevgili Ünlemcim Özdemir İnce'yi Yazıyorum Zülfü Livaneli’nin İstifası Şiirli Mektup Haziran Kalbim Halk İçin Program Taslağı Kılıçdaroğlu Nereye Osmanlı Nasıl Güçlendi Bugün Bitti Yarın Ne olacak Yazılmamalıydı Bu Yazı Erdoğan Spiritüalizmini Anlamak Kimlik Sorunu Üstüne Umut Üstüne Dilimiz Şiirli Mektup "Ahmet Ada" İstifa Livaneli'nin Yaşar Kemal'i Beş Kadın İnsanın, Doğanın ve Tarihin Anlamı Savaş Günlerinde Sivil Toplum Kuruluşları İstanbul Metaforu Üzerinden Düşünmek Şiirli Mektup "Acıların Sultanı" Düello Osmanlı Hayranlığı Üstüne Hepimizin Bildikleri Evren Paşa Zihniyeti ya da Bir Köy Tarımcısı "Yeni Aydın" lar ve Felsefe Üstüne Birkaç Cümle BOP,GOP,IŞİD 1
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA